Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Sitemap |
Tin Tức & Sự Kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

( Cập nhật : 25/04/2016 14:56:29 )

Ngày 25/4/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ số 26-27, lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)  đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Tham dự đại hội có:

1. Ông Nguyễn Văn Dành -  Phó chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công  ty Đầu  tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một thành viên ( BECAMEX IDC), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);

2. Bà Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);

3. Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một thành viên (BECAMEX IDC), Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; các Cổ đông và người được các Cổ đông ủy quyền cử làm đại diện.

Trong năm 2015, nền kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động là 9.467 doanh nghiệp; số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong năm là 71.391 doanh nghiệp; tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 15.649 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 55.742 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tất cả các doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng và tác động của nền kinh tế trong nước, quốc tế.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm vượt bậc của tập thể người lao động trong Công ty, cùng với sự nhạy bén, năng động, quyết đoán của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong từng thời điểm cụ thể nên Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững tốc độ tăng trưởng, bảo toàn nguồn vốn và lợi nhuận cho cổ đông.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015 cụ thể như sau:

 

 

 

 

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2015

Thực hiện 2015

TH/KH 2015 %

1

Tổng doanh thu

1834

1582

86,25

2

Tổng chi phí

1679

1432,7

85,33

3

Tổng LN trước thuế

154,7

149

96,8

4

Lợi nhuận sau thuế

122

109

89,3

5

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1.220

998

81,8

6

Tỷ lệ cổ tức dự kiến

≥ 10

10

100

 

 

 

 

 

 

Đại hội đã nghe, thảo luận sôi nổi và thống nhất biểu quyết thông qua:

1.    Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

-         Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015: như bảng thực hiện năm 2015 ở trên.

-         Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Tổng lợi nhuận phân phối

122.557.723.850

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015

109.034.574.617

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014

 13.523.149.233

1

Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5,5 % LNST)

5.996.901.604

2

Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (0,5% LNST)

545.000.000

3

Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (0,5% LNST)

545.000.000

 

Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ

115.470.822.246

4

Chi trả cổ tức  10 % mệnh giá

100.000.000.000 

 

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

15.470.822.246

 

2.   Kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

-    Kế hoạch kinh doanh năm 2016

                          Đơn vị tính: đồng

Stt

Chỉ tiêu

Giá trị

1

Tổng doanh thu

2.368.871.043.377

2

Tổng chi phí

2.230.039.691.958

3

Lợi nhuận trước thuế

138.831.351.419

4

Thuế TNDN

27.986.800.912

5

Lợi nhuận sau thuế

110.884.550.507

6

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1108

7

Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)

≥ 10 %

 

 

-         Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016:

STT

PHÂN PHỐI

Tỷ lệ

1

Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi

5,5%LNST

2

Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành

0,5%LNST

3

Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty

0,5 %LNST

4

Tỷ lệ chi trả cổ tức

≥ 10%VĐL

 

3.   Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016:

   - Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2015: 0,5% lợi nhuận sau thuế (tương đương 545.000.000 đồng).

   - Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016: 0,5% lợi nhuận sau thuế.

4.   Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị  lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.  

Với tỉ lệ biểu quyết thống nhất thông qua các tờ trình là tuyệt đối (100%) .

Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

Ông Nguyễn Văn Dành -  Phó chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công  ty Đầu  tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một thành viên ( BECAMEX IDC), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 tại Đại hội

Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TDC đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn  - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 tại Đại hội

 

Các cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội

Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi của các Cổ đông tại Đại hội

Các Cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các tờ trình tại Đại hội

  Tin tức & sự kiện khác
TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO" GIAI ĐOẠN 2018-2020 ( 17/08/2018 )
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ( 02/05/2018 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 ( 20/04/2018 )
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018 ( 10/04/2018 )
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ 2018: XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ( 15/03/2018 )
CHUYÊN ĐỀ 2017: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ" TRONG NỘI BỘ ( 18/05/2017 )
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ( 04/05/2017 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( 20/04/2017 )
Hội nghị thông tin chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ( 20/12/2016 )
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) THĂM HỎI, CHIA SẺ, ĐỘNG VIÊN VÀ TẶNG QUÀ CỨU TRỢ CHO ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ( 01/11/2016 )
Trang : 1/7   1  
Tin Đọc Nhiều Nhất
TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO" GIAI ĐOẠN 2018-2020
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG – BECAMEX (HBC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có 02 quần chúng ưu tú được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong họp tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn (20
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015-2017
Chi bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 7 quần chúng ưu tú
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cần bán các tài sản sau:
ĐVLD Liên Kết - Đầu Tư Vốn Lớn
Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang-Becamex
Công ty Liên doanh TNHH SINVIET
Công ty CP Dược và Vật tư Y tế Bình Dương
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex-Bình Phước
Công ty CP Bê tông Becamex (Becamex ACC)
Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước
Lượt truy cập : 1236268
Trực tuyến : Error conecting to database