CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 16/06/2020, tại trụ sở chính văn phòng công ty TDC, địa chỉ số 26-27 Lô I đường Đồng Khởi – P. Hòa Phú – TP Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC – mã chứng khoán TDC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hình 1 - <Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty TDC năm 2020>

Đại hội có sự tham dự của ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt và đặc biệt là sự tham dự của các cổ đông, đại diện cho 73,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều hành Đại hội có ông Giang Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Đoàn Văn Thuận - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; ông Quảng Văn Viết Cương, thành viên HĐQT Công ty.

Hình 2 - <Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội>

Trong đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát TDC đã trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD và hoạt động đầu tư năm 2019 - Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

ĐHĐCĐ cũng thông qua các nội dung quan trọng cho hoạt động năm 2020 của công ty bao gồm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 – Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; các tờ trình về việc: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho năm 2020; Phương án phát hành cổ phiếu gói 350 tỷ đồng; Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Về kết quả SXKD 2019, năm 2019 TDC tiếp tục duy trì ổn định các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, mức lợi nhuận sau thuế là 148 tỷ đồng (đạt 95,5% so với kế hoạch). Với kết quả tích cực này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% mệnh giá cho năm 2019, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2020 dự kiến TDC sẽ tiếp tục duy trì 3 mũi nhọn là kinh doanh bất động sản, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất bê tông thương phẩm, tạo thế chân kiềng vững chắc cho hoạt động của công ty. Thêm vào đó để tạo tiền đề việc phát triển bền vững, tiếp nối việc đầu tư và xây dựng nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ các phát triển của công nghệ thông tin vào quản lý, vận hành doanh nghiệp từ năm 2019 như: phần mềm Eoffice, phần mềm KPIs, phần mềm Hoàng Thịnh. Năm 2020 dự báo sẽ là một năm vô cùng khó khăn và thách thức khi mà ngay từ nửa đầu quý 1/2020 cả thế giới đã phải gánh chịu đại dịch nCovid 19, hạn mức cho vay đầu tư bất động sản từ các ngân hàng giảm mạnh, mặc dù vậy Ban Tổng giám đốc vẫn đặt kế lợi nhuận sau thuế ở mức 127 tỷ đồng (bằng 86% lợi nhuận sau thuế năm 2019) và kế hoạch chia cổ tức ở mức 8%.

Trong phần thảo luận, Chủ tọa đoàn ĐHĐCĐ cũng đã giành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chất vấn của cổ đông: các cổ đông đã tích cực đóng góp các ý kiến, đặt câu hỏi và Chủ tọa đoàn cùng Ban tổng giám đốc công ty cũng đã trả lời các chất vấn cũng như các vấn đề mà các cổ đông quan tâm như: phương án phát hành cổ phiểu để tăng vốn, lộ trình để thoái vốn nhà nước, vấn đề kiểm soát nợ vay, ...

Với tinh thần trách nhiệm cao, các cổ đông cũng đã bỏ phiếu thông qua các tờ trình, báo cáo với số phiếu đồng thuận cao tại ĐHĐCĐ năm 2020. Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày với sự nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

Một số hình ảnh tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

<Trình bày các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020>

<Các cổ đông chất vấn tại Đại hội>

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết

Chia sẻ

Bài viết liên quan