BINH DUONG 贸易和发展股份公司

26-27, 块 I, Dong Khoi 街, Hoa Phu 病房, Thu Dau Mot 市, Binh Duong

0274 2220666    -   0274 2220666

tdc@becamextdc.com.vn