Thông tin ông Giang Quốc Dũng

Ông GIANG QUỐC DŨNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh:  1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế công

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Các chức vụ tại các công ty khác:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Miền Đông

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT).

Chia sẻ: