Thông tin ông Nguyễn Văn Hiền Phúc

Ông NGUYỄN VĂN HIỀN PHÚC

Thành viên Hội đồng quản trị  độc lập

Ông sinh năm 1969.

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Luật, KTV điện tử.

Quá trình công tác

  • Từ 01/2008 – nay: Giám đốc Công ty Luật TNHH B.C.M;
  • Từ 06/2010 – nay: Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tỉnh Bình Dương, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc;
  • Từ 06/2011 – nay: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (nhiệm kỳ 2016 – 2021);
  • Từ 04/2014 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC).

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác

  • Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tỉnh Bình Dương;
  • Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh Bình Dương;
  • Giám đốc Công ty Luật TNHH B.C.M;
  • Thành viên HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC).
Chia sẻ: