Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Sitemap |
Tin Tức & Sự Kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT (VIETCIC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

( Cập nhật : 24/06/2015 14:44:15 )

Vào lúc 08 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 06 năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC), địa chỉ số 26-27, lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt (VIETCIC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Đến dự Đại hội có:

-  Bà Bùi Thị Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

-   Ông Đoàn Văn Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC).

-  Ông Nguyễn Quốc Thắng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt.

Trong năm 2014,  tình hình kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn; Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế nước ta nói chung, ngành Xây dựng và kinh doanh bất động sản nói riêng, Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt cũng bị ảnh hưởng nặng nề , tuy nhiên, với sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và nổ lực quyết tâm cao của toàn thể CB-CNV, Công ty đã vượt qua những khó khăn, và đạt được những kết quả như sau:

TT

CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN NĂM 2014

THỰC HIỆN NĂM 2013

01.

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV

146.380.709.157

86.872.693.141

02.

Các khoản giảm trừ doanh thu

-

-

03.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

146.380.709.157

86.872.693.141

04.

Giá vốn bán hàng

140.089.821.252

72.825.571.563

05.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

6.290.887.905

14.047.121.578

06.

Doanh thu hoạt động tài chính

6.868.046

5.258.932

07.

Chi phí tài chính

80.303.231

40.972.566

Trong đó: Chi phí lãi vay

80.303.231

40.972.566

08.

Chi phí bán hàng

-

-

09.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

5.263.381.530

5.882.669.287

10.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

954.071.090

8.128.738.657

11.

Thu nhập khác

3.334.257.452

833.072.220

12.

Chi phí khác

411.626.433

65.215.685

13.

Lợi nhuận khác

2.922.631.019

767.856.535

14.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

3.876.702.109

8.896.595.192

15.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

977.757.947

2.103.235.497

16.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

120.228.509

(120.228.509)

17.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

2.778.715.653

6.913.588.204

18.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1.528

4.912

 

Đại hội đã nghe, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tích cực vào chiến lược phát triển Công ty trong năm 2014 và trong tương lai, đồng thời biểu quyết thống nhất thông qua các tờ trình:

1.            Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2015:

TT

KHOẢN MỤC

THỰC HIỆN NĂM 2014

KẾ HOẠCH NĂM 2015

TỶ LỆ KH/TH

1.

Tổng doanh thu

149.721.834

251.773.925

168,2%

2.

Tổng chi phí

145.845.131

240.030.269

164,6%

3.

Lợi nhuận sau thuế

2.778.716

9.160.052

329,7%

4.

Lãi cơ bản trên cổ phần (đ/cp)

1.528

536

32,96%

 

2.            Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

 ĐVT:đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối


:

  2.778.715.653- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

35,91%

:

       997.787.835
+ Quỹ khen thưởng

35,91%

:

    997.787.835
+ Quỹ phúc lợi


0,00%

:

                      -  - Thù lao HĐQT, BKS


2,57%

:

         71.375.818- Chi trả cổ tức theo thời điểm góp vốn

10%

:

    1.709.552.000


Lợi nhuận chưa phân phối còn lại


:

                      -  


 

3.            Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015:

-          Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất                          :    5% / lợi nhuận sau thuế chưa PP

-          Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi      :   12%/ lợi nhuận sau thuế chưa PP

Trong đó: 

·         Quỹ khen thưởng  :    10%

·          Quỹ phúc lợi             :      2%

-          Thù lao HĐQT                                             :      2%/ lợi nhuận sau thuế chưa PP

-          Tỷ lệ chi trả cổ tức                                        :      > 20%/ vốn thực góp

4.            Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 của Công ty.

5.            Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

6.            Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung hội đồng quản trị công ty:

Miễn nhiệm: 04 thành viên

-          Ông Phan Minh Lâm – Tv HĐQT Công ty VietCIC

-          Ông Trà Thanh Phương – TV HĐQT Công ty VietCIC

-          Ông Trần Thanh Quang - TV HĐQT Công ty VietCIC

-          Ông Phan Hữu Toàn - TV HĐQT Công ty VietCIC

Bầu bổ sung: 02 thành viên

-          Ông Bùi Bá Khoa - TV HĐQT Công ty VietCIC

-          Ông Nguyễn Quốc Thắng - TV HĐQT Công ty VietCIC

Với tỷ lệ biểu quyết các tờ trình đạt 100%.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu ra

Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần VietCIC

Các cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông tham gia  bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty VietCIC

Ngoài ông Đoàn Văn Thuận (đứng thứ 3 từ trái sang), 02 thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty VietCIC là ông Bùi Bá Khoa (đứng thứ 4 từ trái sang), ông Nguyễn Quốc Thắng (đứng thứ 2 từ trái sang) tại Đại hội

  Tin tức & sự kiện khác
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ( 02/05/2018 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 ( 20/04/2018 )
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018 ( 10/04/2018 )
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ 2018: XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ( 15/03/2018 )
CHUYÊN ĐỀ 2017: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ" TRONG NỘI BỘ ( 18/05/2017 )
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ( 04/05/2017 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( 20/04/2017 )
Hội nghị thông tin chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ( 20/12/2016 )
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) THĂM HỎI, CHIA SẺ, ĐỘNG VIÊN VÀ TẶNG QUÀ CỨU TRỢ CHO ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ( 01/11/2016 )
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012 và Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn I (2014-2015) ( 04/08/2016 )
Trang : 1/6   1  
Tin Đọc Nhiều Nhất
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG – BECAMEX (HBC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có 02 quần chúng ưu tú được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong họp tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn (20
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015-2017
Chi bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 7 quần chúng ưu tú
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cần bán các tài sản sau:
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2014) và tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc, chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2014
ĐVLD Liên Kết - Đầu Tư Vốn Lớn
Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang-Becamex
Công ty Liên doanh TNHH SINVIET
Công ty CP Dược và Vật tư Y tế Bình Dương
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex-Bình Phước
Công ty CP Bê tông Becamex (Becamex ACC)
Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước
Lượt truy cập : 1139199
Trực tuyến : Error conecting to database