Thông tin ông Nguyễn Hoàn Vũ

Ông NGUYỄN HOÀN VŨ

Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành

Ông sinh năm 1973.

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Luật.

Quá trình công tác

  • Từ 2008 – nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC corp);
  • Từ 04/2014 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC).

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác

  • Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
  • Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Đô thị;
  • Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh TNHH Becamex Tokyu.
Chia sẻ: