Thông tin ông Quảng Văn Viết Cương

Ông QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG

Thành viên Hội đồng quản trị  không tham gia điều hành

Ông sinh năm 1970.

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác

  • Từ 1992 –2018: Giám đốc Phòng Đầu tư Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC corp);
  • Từ 2019 - nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC corp);
  • Từ 2002 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TDC.

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác

  • Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
  • Thành viên HĐQT Công ty CP Bê tông Becamex;
  • Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Đô thị;
  • Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản Becamex.
Chia sẻ: