2018
2019
2020
28-12-2018 Nghị quyết số 11/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2018 của HĐQT về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính quý 3 - năm 2018 Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Tổng hợp Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Văn phòng Download
22-10-2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt Download
12-10-2018 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 20 Download
10-10-2018 Download
10-10-2018 Download
18-09-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
17-08-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
18-09-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
18-09-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
30-08-2018 CBTT Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cn Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 cn Download
28-10-2019 Download
22-10-2019 Download
22-10-2019 Download
22-10-2019 Download
03-09-2019 Download
03-09-2019 Download
03-09-2019 Download
27-08-2019 Download
14-08-2019 Download
26-07-2019 Download
23-07-2019 Download
23-07-2019 Download
23-07-2019 Download
23-07-2019 Download
29-05-2019 Download
22-04-2019 Download
22-04-2019 Download
22-04-2019 Download
22-04-2019 Download
19-04-2019 Download
18-04-2019 Download
18-04-2019 Download
22-03-2019 Download
01-03-2019 关于进入2019年度股东大会的最后登记日期的通知 Download
28-02-2019 2018年综合财务报表 Download
28-02-2019 2018 年财务报告办公室 Download
28-02-2019 财务报表2018年摘要 Download
22-02-2019 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-09-2020 Download
30-08-2020 Download
30-08-2020 Download
30-08-2020 Download
30-08-2020 Download
29-08-2020 Download
29-07-2020 Download
24-07-2020 Download
22-07-2020 Download
20-07-2020 Download
20-07-2020 Download
20-07-2020 Download
06-07-2020 Download
06-07-2020 Download
16-06-2020 Download
16-06-2020 Download
05-06-2020 Download
05-06-2020 Download
05-06-2020 Download
04-05-2020 Download
04-05-2020 Download
04-05-2020 Download
22-04-2020 Download
20-04-2020 Download
20-04-2020 Download
20-04-2020 Download
20-04-2020 Download
08-04-2020 Download
08-04-2020 Download
30-03-2020 Download
30-03-2020 Download
30-03-2020 Download
20-03-2020 Download
18-03-2020 Download
04-03-2020 Download
18-02-2020 Download
13-02-2020 Download
13-02-2020 Download
13-02-2020 Download
2018
2019
2020
28-12-2018 Nghị quyết số 11/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2018 của HĐQT về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính quý 3 - năm 2018 Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Tổng hợp Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Văn phòng Download
10-10-2018 Download
10-10-2018 Download
18-09-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
17-08-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
18-09-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
18-09-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
30-08-2018 CBTT Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cn Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 cn Download
28-10-2019 Download
22-10-2019 Download
22-10-2019 Download
22-10-2019 Download
03-09-2019 Download
03-09-2019 Download
03-09-2019 Download
14-08-2019 Download
23-07-2019 Download
23-07-2019 Download
23-07-2019 Download
23-07-2019 Download
28-02-2019 2018年综合财务报表 Download
28-02-2019 2018 年财务报告办公室 Download
28-02-2019 财务报表2018年摘要 Download
04-11-2020 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-09-2020 Download
30-08-2020 Download
30-08-2020 Download
30-08-2020 Download
30-08-2020 Download
29-08-2020 Download
29-07-2020 Download
22-07-2020 Download
20-07-2020 Download
20-07-2020 Download
20-07-2020 Download
06-07-2020 Download
16-06-2020 Download
04-05-2020 Download
04-05-2020 Download
04-05-2020 Download
22-04-2020 Download
20-04-2020 Download
20-04-2020 Download
20-04-2020 Download
20-04-2020 Download
08-04-2020 Download
30-03-2020 Download
30-03-2020 Download
30-03-2020 Download
13-02-2020 Download
13-02-2020 Download
13-02-2020 Download
2018
2019
2020
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
30-08-2018 CBTT Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cn Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 cn Download
05-04-2019 Download
05-04-2019 Download
05-04-2019 Download
05-06-2020 Download
05-06-2020 Download
05-06-2020 Download
04-05-2020 Download
2018
2019
2020
10-10-2018 Download
10-10-2018 Download
18-09-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
17-08-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
18-09-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
18-09-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cn Download
30-08-2018 CBTT Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cn Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 cn Download
13-09-2018 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 cn Download
28-10-2019 Download
22-10-2019 Download
22-10-2019 Download
22-10-2019 Download
03-09-2019 Download
03-09-2019 Download
03-09-2019 Download
27-08-2019 Download
14-08-2019 Download
26-07-2019 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-10-2020 Download
21-09-2020 Download
30-08-2020 Download
30-08-2020 Download
30-08-2020 Download
30-08-2020 Download
29-08-2020 Download
29-07-2020 Download
24-07-2020 Download
22-07-2020 Download
20-07-2020 Download
20-07-2020 Download
20-07-2020 Download
06-07-2020 Download
06-07-2020 Download
16-06-2020 Download
16-06-2020 Download
04-05-2020 Download
04-05-2020 Download
04-05-2020 Download
22-04-2020 Download
20-04-2020 Download
20-04-2020 Download
20-04-2020 Download
20-04-2020 Download
08-04-2020 Download
08-04-2020 Download
30-03-2020 Download
30-03-2020 Download
30-03-2020 Download
20-03-2020 Download
18-03-2020 Download
04-03-2020 Download
18-02-2020 Download
13-02-2020 Download
13-02-2020 Download
13-02-2020 Download