CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 27/4/2018, tại Khách sạn Becamex New City Hotel, địa chỉ: B2, Đại lộ Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

Tham dự đại hội có:

 1. Ông Giang Quốc Dũng-  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);
 2. Bà Bùi Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);
 3. Ông Đoàn Văn Thuận– Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);
 4. Ông Quảng Văn Viết Cương- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; các Cổ đông và người được các Cổ đông ủy quyền cử làm đại diện.

Tiếp đà khởi sắc trong năm 2016, hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2017 đã phục hồi và tăng trưởng ổn định; Các dự án tập trung vào việc tăng tối đa tiện ích, tạo không gian sống xanh sống tốt hơn theo đúng thị hiếu chung; Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công xây dựng bị ảnh hưởng lớn do chính phủ siết chặt cấp phép khai thác cát trên diện rộng khiến giá cát trong nước tăng đột biến.


Ông Giang Quốc Dũng -  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng; với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm vượt bậc của tập thể người lao động trong Công ty, cùng với sự nhạy bén, năng động, quyết đoán của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong từng thời điểm cụ thể nên Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã tận dụng những thuận lợi, biến khoá khăn thành cơ hội, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu

TH 2017

TH 2016

TH 2017/ TH 2016

KH 2017

TH/KH 2017

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)

%

(tỷ đồng)

%

Tổng doanh thu

1.371

1.464

93,6

1.449

94,6

Tổng chi phí

1.197

1.297

92,3

1.293

92,6

Lợi nhuận trước thuế

173

167

103,6

156

110,9

Lợi nhuận sau thuế

137

128

107

126

108,7

 Sau khi nghe báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận công khai, dân chủ, thẳng thắn sôi nổi và thống nhất biểu quyết thông qua:


Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình SXKD và hoạt động đầu tư năm 2017; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018

 1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Tổng lợi nhuận phân phối

 

Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2017

126.571.537.558

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016

25.276.162.492

1

Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (8 % LNST)*

10.125.723.005

2

Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (1% LNST)

1.265.715.376

3

Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (1% LNST)

1.265.715.376

 

Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ

139.190.546.294

4

Chi trả cổ tức 11 % mệnh giá

110.000.000.000

 

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

29.190.546.294

 1. Kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:
 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

                          Đơn vị tính: đồng

Stt

Chỉ tiêu

Giá trị

1

Tổng doanh thu

1.505.908.681.842

2

Tổng chi phí

1.322.846.629.925

3

Lợi nhuận trước thuế

183.062.051.917

4

Thuế TNDN

36.612.410.383

5

Lợi nhuận sau thuế

146.449.641.534

6

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

                     1.464

7

Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)

≥ 12

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

STT

PHÂN PHỐI

Tỷ lệ

1

Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi

8%/LNST

2

Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành

1%/LNST

3

Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty

1 %/LNST

4

Tỷ lệ chi trả cổ tức

≥ 12%/VĐL


Ông Quảng Văn Viết Cương - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) thông qua các Tờ trình tại Đại hội

 1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao cho năm tài chính 2018:

   - Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2017: 1% lợi nhuận sau thuế (tương đương 1.266.000.000 đồng).

   - Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2018: 1% lợi nhuận sau thuế.

 1. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị  lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.  
 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 3. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Với tỉ lệ biểu quyết thống nhất thông qua các tờ trình là tuyệt đối (100%) .Các Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội


Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của các Cổ đông tại Đại hội

Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chia sẻ

Bài viết liên quan