THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP VẬT TƯ, NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG NĂM 2019

Công ty TDC thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư, nguyên vật liệu trong năm 2019

Chia sẻ

Bài viết liên quan